• NKAPF有源电力滤波器(整柜)
  • NKAPF有源电力滤波器(整柜)
  • NKAPF有源电力滤波器(整柜)
  • NKAPF有源电力滤波器(整柜)
NKAPF有源电力滤波器(整柜)NKAPF有源电力滤波器(整柜)NKAPF有源电力滤波器(整柜)NKAPF有源电力滤波器(整柜)

NKAPF有源电力滤波器(整柜)

NKAPF谐波保护器是高级型有源滤波器,为电力侧谐波治理提供优秀解决方案。可同时滤除2次到61次的谐波。
NKAPF202-A完备型高效完善的谐波保护,高性能、丰富的功能。
NKAPF202-C功能型适用的谐波保护功能,易维护、易扩展。
NKAPF202-D应用型应用于谐波电流较小的场合,功能实用。